SONGE AL MAURY

Munjiz (Ar) x Savavit al Maury (Ar) par Dormane (Ar)

Mâle

Pur sang arabe

Bai

Né(e) le25/03/2021

Palmarès

® Haras du Maury