Savoir Vivre al Maury

Munjiz (Ar) x Savavit al Maury (Ar) par Dormane (Ar)

Male

Arabian

Bay

Born in09/03/2017

Palmarès

® Haras du Maury