Savoir Vivre al Maury

Munjiz (Ar) x Savavit al Maury (Ar) par Dormane (Ar)

Mâle

Arabe

Bai

Né(e) le09/03/2017

Palmarès

® Haras du Maury